Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Опубліковано 13 березня 2024 року о 16:38

Положення про відділ >>>

Начальник відділу

Добриловська Оксана Анатоліївна

[email protected]

тел: 366-58-30

каб. 410

Заступник начальника відділу

Гончарова Наталія Миколаївна

[email protected]

тел: 366-58-19

каб. 510

Головний спеціаліст

Штельмах Інна Володимирівна

[email protected]

тел: 366-58-19

каб. 510

Головний спеціаліст

Дірконос Наталія Миколаївна

[email protected]

тел: 366-58-19

каб. 510

Головний спеціаліст

Ханько Оксана Петрівна

 

тел: 366-58-19

каб. 510 

Адреса

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24

Час роботи

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00
п'ятниця з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45

Основнi функцiї, напрямки роботи та завдання:

 1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі бюджету та фінансів у Шевченківському районі м. Києва.
 2. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності адміністрації та складення звітності.
 3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірно та у повному обсязі відображає операції у бухгалтерському обліку та звітності.
 5. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів адміністрації відповідно до затверджених нормативів і кошторисів з метою запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів та забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.
 6. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.
 7. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Києва в частині Шевченківського району.
 8. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
 9. Розробляє проекти розпоряджень голови адміністрації з питань, які відносяться до компетенції відділу.
 10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові адміністрації.
 11. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
 12. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, в частині, що відноситься до компетентності відділу.
 13. Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є та забезпечує опрацювання запитів на інформацію в частині, що відноситься до компетенції відділу.
 14. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 15. Забезпечує захист персональних даних працівників адміністрації, які обробляються та у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 16. Забезпечує планування міського бюджету за видатками, бюджетними програмами та заходами (складання бюджетних запитів виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів та підготовка проекту кошторису на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, кошторисів і розрахунків до них, планів асигнувань, розподілів показників зведених кошторисів та планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, зведених кошторисів, зведених планів асигнувань відповідно до доведеного фінансовим органом розпису асигнувань, довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів бюджету та реєстрів змін до них, вносить зміни в річні та помісячні кошторисні призначення з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та інше).
 17. Забезпечує виконання місцевого бюджету за видатками, бюджетними програмами та міжбюджетними трансфертами (фінансування і утримання апарату адміністрації, її структурних підрозділів, забезпечення фінансування, як головним розпорядником бюджетних коштів міського бюджету, структурних підрозділів адміністрації з правом юридичної особи, установ та організацій, що включені до мережі адміністрації).
 18. Забезпечує застосування програмно-цільового методу складання та виконання бюджету міста Києва в частині формування паспортів бюджетних програм адміністрації з метою проведення оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.
 19. Подає на розгляд тендерного комітету адміністрації затверджений в установленому порядку кошторис адміністрації та зміни до нього, які виникають в процесі виконання місцевих бюджетів.
 20. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 21. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством та своєчасно подає її у відповідні органи.
 22. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень адміністрації.
 23. Забезпечує своєчасність нарахування заробітної плати працівникам адміністрації та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів, внески до фондів соціального страхування та пенсійного фонду, а також готує та надає відповідні довідки працівникам адміністрації в порядку, встановленому законодавством.
 24. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, а також інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 25. Проводить економічний аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку та звітності щодо становлення причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості по адміністрації, розроблення та проведення заходів щодо стягнення дебіторської та подання пропозиції керівництву щодо погашення кредиторської заборгованості, у разі необхідності організація та проведення роботи із списання кредиторської заборгованості відповідно до законодавства, виявлення резервів економного використання бюджетних коштів та запобігання втратам.
 26. Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти по кошторисах адміністрації за загальним та спеціальними фондами, проводить звірки щодо оплати комунальних платежів та інших розрахунків з дебіторами-кредиторами, достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, що формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
 27. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
 28. Забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан адміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
 29. Забезпечує відповідні структурні підрозділи адміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.
 30. Проводить інвентаризації каси, розрахунків з дебіторами-кредиторами, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів та інших статей балансу по адміністрації та в разі необхідності оформляє матеріали щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів, інше.
 31. Здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані адміністрації.
 32. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних перевірок, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 33. Бере участь у підготовці проектів договорів на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт, в тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та своєчасність укладання договорів з організаціями, які забезпечують господарську діяльність адміністрації, в частині, що відноситься до компетенції відділу.
 34. Здійснює допорогові закупівлі товарів, робіт і у системі електронних державних закупівель E-Tender.
 35. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux