Головна  →  Громадськості  →  Публічна інформація  →  Запит на інформацію  →  Запит на інформацію доступу
Порядок подання та приймання запитів на інформацію в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запити на інформацію (інформаційні запити) поділяються на :
- запит щодо доступу до офіційних документів;
- запит щодо надання письмової або усної інформації.
Під запитом щодо доступу до офіційних документів розуміється звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами, в тому числі отримати їх копію на будь-яких матеріальних носіях.
Під запитом щодо надання письмової або усної інформації розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.

  • Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
  • Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію, який складений запитувачем самостійно, може мати довільну форму, але за змістом він повинен містити:
1) ім'я (найменування) запитувача;
2) його поштову адресу для листування або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
3) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити запитуваного документа, а якщо вони запитувачеві не відомі - опис його змісту;
4) підпис запитувача (для письмових запитів);
5) дату (за умови подання запиту в письмовій формі; при поданні запиту електронною поштою, телефоном, факсом дата і час надходження запиту фіксуються відповідним засобом зв’язку автоматично)
Примірний зразок форми запиту на інформацію.
Для спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію, затверджених відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

Запит на інформацію може бути поданий:

  • за телефоном 234-55-78,

  • телефаксом 235-51-29;

  • на поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (на конверті вказувати "Інформаційний запит");

  • на електронну адресу: [email protected]

  • особисто за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, кім. 512.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. 

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.

Форма запиту на інформацію (зразок).

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

У паперовому вигляді форму запиту на інформацію можна отримати у відділі організації діловодства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, кім. 512 (5 поверх).

Версiя для друку